تعرفه مراکز دندانپزشکی خصوصی طرف قرارداد با نیروهای مسلح (درجه 1) - تاریخ اجرا از 1400/1/1- (سه ماهه اول)

1 ترميم آمالگام يك سطحي (بزرگسال) 2,106,930 2,914,555 ترميمي *
2 ترميم آمالگام دو سطحي (بزرگسال) 2,730,203 3,833,578 ترميمي *
3 ترميم آمالگام سه سطحي (بزرگسال) 3,044,844 4,273,344 ترميمي *
4 ترميم آمالگام چهار سطحی (بزرگسال) 3,449,707 4,803,332 ترميمي *
5 ترميم اچ نوري يك سطحي (بزرگسال) 2,422,037 3,309,287 ترميمي *
6 ترميم اچ نوري دو سطحي (بزرگسال) 3,044,010 4,227,010 ترميمي *
7 ترميم اچ نوري سه سطحي (بزرگسال) 3,577,343 5,010,593 ترميمي *
8 ترميم اچ نوري چهار سطحی (بزرگسال) 3,924,443 5,505,568 ترميمي *
9 پين داخل عاج هر عدد 461,500 461,500 ـــــــ *
10 پين داخل كانال هر عدد 724,750 724,750 ـــــــ *
11 پانسمان 590,893 590,893 ـــــــ *
12 اسپلينت دندانهاي لق شده (هر دندان) 936,719 1,232,469 ترميمي گرافي بعد ازعمل *
1 پالپوتومي اوژانس دندان دائمی 1,414,443 1,414,443 ـــــــ *
2 درمان ريشه يك كانال 2,915,288 4,052,788 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
3 درمان ريشه دوكانال 5,488,894 7,763,894 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
4 درمان ريشه سه كانال 8,082,000 11,494,500 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
5 درمان ریشه چهاركانال و بالا 10,665,355 15,215,355 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
6 درمان مجدد يك كانال 3,371,909 4,623,159 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
7 درمان مجدد دو كانال 6,406,152 8,908,652 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
8 درمان مجدد سه كانال 9,441,682 13,195,432 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
9 درمان مجدد چهاركانال و بالا 12,501,197 17,506,197 اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
10 رزكسيون اپيكال (یک ریشه) 3,195,427 4,332,927 اندو و جراح فك وصورت گرافي قبل وبعد از عمل *
11 رزكسيون اپيكال (دو ریشه) 5,470,427 7,745,427 اندو و جراح فك وصورت گرافي قبل وبعد از عمل *
12 رزكسيون با رتروگريد (یک ریشه) 4,787,927 6,152,927 اندو و جراح فك وصورت گرافي قبل وبعد از عمل *
13 رزكسيون با رتروگريد (دو ریشه) 8,817,927 11,547,927 اندو و جراح فك وصورت گرافي قبل وبعد از عمل *
14 اپكسوژنزيس هر دندان 3,636,585 4,774,085 اندو واطفال گرافي قبل وبعد از عمل *
15 اپكسوفيكشن (آپيكال پلاك) هر دندان (تمامی جلسات) - 5,538,155 اندو واطفال گرافي قبل وبعد از عمل *
1 دست دندان 34,392,946 45,767,946 پروتز تایید سیستمیک *
2 نيم دست دندان 20,710,880 27,535,880 پروتز تایید سیستمیک *
3 پلاك كرم كبالت هر فك 23,016,279 29,841,279 پروتز تایید سیستمیک *
4 پارسيل آكريلي 4 یا 5 دندان 7,690,407 9,965,407 پروتز تایید سیستمیک *
5 هر دندان اضافه براي پارسيل آكريلي 1,243,057 1,356,807 پروتز تایید سیستمیک *
6 پروتز ثابت دندان پايه(اباتمنت) هر واحد 9,779,741 13,192,241 پروتز -ترميمي تایید سیستمیک *
7 پروتز ثابت دندان غيرپايه(پونتيك) هر واحد 7,020,000 9,750,000 پروتز -ترميمي تایید سیستمیک *
8 مریلند بریج 10,227,157 13,639,657 *
9 ريلاين هر فك 4,742,226 5,652,226 پروتز تایید سیستمیک *
10 ريبيس هر فك 7,434,396 9,254,396 پروتز تایید سیستمیک *
11 پست ريختگي 4,047,142 5,184,642 پروتز گرافي بعد از پست گذاري (قبل از گذاشتن كراون) *
12 فايبر پست و ترمیم 4,273,170 5,410,670 پروتز -ترميمي گرافي بعد از پست گذاري (قبل از گذاشتن كراون) *
13 نايت گارد نرم 4,782,307 5,919,807 پروتز تایید سیستمیک *
14 نايت گارد سخت 5,698,157 6,835,657 پروتز تایید سیستمیک *
1 كشيدن دندان قدامي (1 و2 و 3) 1,230,155 1,696,530 جراح فك و صورت *
2 كشيدن دندان خلفي (4 به بعد) 1,321,155 1,833,030 جراح فك و صورت *
3 كشيدن دندان عقل (8) 1,548,655 2,174,280 جراح فك و صورت *
4 جراحي دندان نهفته درنسج نرم دائمي(جراحي اول) 2,492,880 3,289,130 جراح فك و صورت و جراح لثه تایید غیر سیستمیک - باگرافي گرافي قبل عمل *
5 جراحي دندان نهفته درنسج نرم دائمي(جراحي دوم) 1,274,000 1,911,000 جراح فك و صورت و جراح لثه تایید غیر سیستمیک - باگرافي گرافي قبل عمل *
6 جراحي دندان نهفته در نسج سخت دائمي (جراحي اول) 5,925,427 8,427,927 جراح فك و صورت و جراح لثه تایید غیر سیستمیک - باگرافي گرافي قبل عمل *
7 جراحي دندان نهفته در نسج سخت دائمي (جراحي دوم) 4,004,000 6,006,000 جراح فك و صورت و جراح لثه تایید غیر سیستمیک - باگرافي گرافي قبل عمل *
8 جراحي تومورهاي كوچك داخل استخواني - 9,506,797 جراح فك و صورت تایید غیر سیستمیک - باگرافي گرافي قبل عمل *
9 عميق كردن وستيبول نيم فك - 7,790,740 جراح فك و صورت تایید غیر سیستمیک *
10 برداشتن تومورهاي نسج نرم 3,204,500 4,342,000 جراح فك و صورت تایید غیر سیستمیک *
11 بستن آرچ بار 7,113,080 9,388,080 جراح فك و صورت OPGقبل عمل *
12 باز كردن آبسه دهان 776,880 1,004,380 جراح فك و صورت *
13 جا انداختن در رفتگي مفصل 1,302,773 1,871,523 جراح فك و صورت *
14 فرنكتومي 3,175,380 4,312,880 جراح فك و صورت و جراح لثه تایید غیر سیستمیک *
15 آلوئولوپلاستي نيم فك 4,378,240 6,084,490 جراح فك و صورت تایید غیر سیستمیک - باگرافي *
16 درمان دراي ساكت 513,595 513,595 ـــــــ *
1 جرمگيري یک فك 1,621,273 1,621,273 ـــــــ *
2 جرمگيري دو فك 3,077,273 3,077,273 ـــــــ *
3 بروساژ هر فك 477,273 477,273 ـــــــ *
4 جرمگيري و برساژ دو فک 3,662,273 3,662,273 ـــــــ *
5 آموزش بهداشت بيماران 318,500 318,500 ـــــــ *
6 فلپ نيم فك 5,551,130 7,826,130 جراح لثه تایید غیر سیستمیک - با گرافي پانوركس يا پري اپيكال *
7 ژنژيوكتومي نيم فك 3,630,380 4,995,380 جراح لثه تایید غیر سیستمیک - با گرافي پانوركس يا پري اپيكال *
8 پيوند لثه اولین دندان - 7,826,130 جراح لثه تایید غیر سیستمیک - با گرافي پانوركس يا پري اپيكال *
9 پيوند لثه دندان همجوار - 5,460,000 جراح لثه *
10 افزايش طول تاج با فلپ (جراحي اول ) 4,491,630 6,197,880 جراح لثه تایید غیر سیستمیک - با گرافي پانوركس يا پري اپيكال گرافي قبل ازعمل *
11 افزايش طول تاج با فلپ (جراحي دوم به بعد) 2,730,000 4,095,000 جراح لثه تایید غیر سیستمیک - با گرافي پانوركس يا پري اپيكال گرافي قبل ازعمل *
1 پلاك متحرك ارتودنسي هرفك 10,463,526 15,013,526 ارتو دنسي-اطفال مدارك پرداخت ارتودنسي ثابت و متحرك در روز پرداخت :پانوركس ، سفالومتري، فتوگرافی و كست گچي (پس از رویت و تایید کمیسیون فنی به بیمار عودت گردد) *
2 ارتودنسی ثابت هر فك 35,366,452 42,191,452 ارتو دنسي مدارك پرداخت ارتودنسي ثابت و متحرك در روز پرداخت :پانوركس ، سفالومتري، فتوگرافی و كست گچي (پس از رویت و تایید کمیسیون فنی به بیمار عودت گردد) *
3 دستگاه عادت شكن 7,460,352 9,735,352 ارتو دنسي-اطفال تایید سیستمیک *
1 عمومي ( general ) 15,600,000 15,600,000 ـــــــ تایید غیر سیستمیک مدارك ضميمه نسخ بيهوشي: چارت بيهوشي، مواد مصرفي استفاده شده ( ممهور به مهر دندانپزشك معالج و متخصص بيهوشي) *
2 سديشن ( IV- Sedaition ) 7,800,000 7,800,000 ـــــــ تایید غیر سیستمیک مدارك ضميمه نسخ بيهوشي: چارت بيهوشي، مواد مصرفي استفاده شده ( ممهور به مهر دندانپزشك معالج و متخصص بيهوشي) *
1 ترميم آمالگام يك سطحي (اطفال) 2,429,980 2,914,555 اطفال *
2 ترميم آمالگام دو سطحي (اطفال) 3,171,553 3,833,578 اطفال *
3 ترميم آمالگام سه سطحي (اطفال) 3,536,244 4,273,344 اطفال *
4 ترميم آمالگام چهار سطحی (اطفال) 3,991,157 4,803,332 اطفال *
5 ترميم اچ نوري يك سطحي (اطفال) 2,776,937 3,309,287 اطفال *
6 ترميم اچ نوري دو سطحي (اطفال) 3,517,210 4,227,010 اطفال *
7 ترميم اچ نوري سه سطحي (اطفال) 4,150,643 5,010,593 اطفال *
8 ترميم اچ نوري چهار سطحی (اطفال) 4,556,893 5,505,568 اطفال *
9 برساژ و فلورايد تراپي هرفك 1,183,615 1,183,615 ـــــــ *
10 فيشورسيلنت هر دندان 1,388,475 1,388,475 ـــــــ *
11 پالپوتومي دندانهای شیری 1,494,003 2,062,753 اطفال *
12 پالپكتومي (دندانهاي شيري قدامي) 2,350,508 3,260,508 اطفال و اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
13 پالپكتومي (دندانهاي شيري خلفي ) 4,305,708 6,125,708 اطفال و اندو گرافي قبل وبعد از عمل *
14 روكش s.s.c 3,163,203 4,300,703 اطفال *
15 كشيدن دندان قدامي شیری(A,B,C) 1,230,155 1,230,155 ـــــــ *
16 كشيدن دندان خلفي (D,E) 1,321,155 1,321,155 ـــــــ *
17 اسپيس مينتنر ثابت يكطرفه 8,597,809 12,010,309 اطفال و ارتودنسی تایید سیستمیک *
18 اسپيس مينتنر ثابت دوطرفه 10,922,101 15,358,351 اطفال و ارتودنسی تایید سیستمیک *
19 اسپيس مينتنر متحرك 6,079,601 8,354,601 اطفال تایید سیستمیک *
1 یک واحد ایمپلنت دندانی کامل 20,000,000 20,000,000 مدارک جانبازی و تاییدیه درصد جانبازی فک و صورت- گواهی انجام ایمپلنت توسط دندانپزشک معالج با ذکر مبلغ- گرافی قبل و بعد از کار *
2 پیوند استخوان 0 0 مدارک جانبازی و تاییدیه درصد جانبازی فک و صورت- گواهی انجام ایمپلنت توسط دندانپزشک معالج با ذکر مبلغ- گرافی قبل و بعد از کار *
3 پیوند استخوان با ممبران 0 0 مدارک جانبازی و تاییدیه درصد جانبازی فک و صورت- گواهی انجام ایمپلنت توسط دندانپزشک معالج با ذکر مبلغ- گرافی قبل و بعد از کار *
4 سینوس لیفت به روش بسته 0 0 مدارک جانبازی و تاییدیه درصد جانبازی فک و صورت- گواهی انجام ایمپلنت توسط دندانپزشک معالج با ذکر مبلغ- گرافی قبل و بعد از کار *
5 سینوس لیفت به روش باز 0 0 مدارک جانبازی و تاییدیه درصد جانبازی فک و صورت- گواهی انجام ایمپلنت توسط دندانپزشک معالج با ذکر مبلغ- گرافی قبل و بعد از کار *
1 حق الزحمه تایید نسخ جراحی های دهان، دندان و لثه و تاییدات بیماران زیر بیهوشی 14 21 98,280 147,420 *
2 حق الزحمه تایید کلینیکی نسخ پروتزها ی دندانی 10 15 70,200 105,300 *
3 حق الزحمه ارزشیابی مطبها 150 150 1,053,000 1,053,000 *
4 حق الزحمه ارزشیابی کلینیک ها تا 10 یونیت 200 200 1,404,000 1,404,000 *
5 حق الزحمه ارزشیابی کلینیک های بالای 10 یونیت 250 250 1,755,000 1,755,000 *
6 حق الزحمه دندانپزشک مقیم در محل شعبه 235 312 1,649,700 2,190,240 *
1 دندانپزشک عمومی مراکز دولتی (بیماران عادی) 0 * * 164,000 114,800 49,200
2 دندانپزشک عمومی مراکز دولتی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 164,000 164,000 0
3 دندانپزشک عمومی مراکز غیر دولتی (بیماران عادی) 0 * * 217,000 151,900 65,100
4 دندانپزشک عمومی مراکز غیر دولتی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 217,000 217,000 0
5 دندانپزشک عمومی مراکز خیریه (بیماران عادی) 0 * * 251,000 175,700 75,300
6 دندانپزشک عمومی مراکز خیریه (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 251,000 251,000 0
7 دندانپزشک عمومی مراکز خصوصی (بیماران عادی) 0 * * 446,000 312,200 133,800
8 دندانپزشک عمومی مراکز خصوصی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 446,000 446,000 0
9 دندانپزشک عمومی مراکز نظامی بر خوردار (بیماران عادی) 0 * * 217,000 200,600 16,400
10 دندانپزشک عمومی مراکز نظامی بر خوردار (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 217,000 217,000 0
11 دندانپزشک عمومی مراکز نظامی بر خوردار( بیماران وظیفه و عائله ) 0 * * 217,000 200,600 16,400
12 دندانپزشک عمومی مراکز نظامی کم بر خوردار( بیماران عادی) 0 * * 217,000 200,600 16,400
13 دندانپزشک عمومی مراکز نظامی کم بر خوردار(بیماران جانباز و عائله) 0 * * 217,000 217,000 0
14 دندانپزشک عمومی مراکز نظامی کم بر خوردار( بیماران وظیفه و عائله ) 0 * * 217,000 200,600 16,400
15 دندانپزشک متخصص مراکز دولتی (بیماران عادی) 0 * * 205,000 143,500 61,500
16 دندانپزشک متخصص مراکز دولتی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 205,000 205,000 0
17 دندانپزشک متخصص مراکز غیر دولتی (بیماران عادی) 0 * * 358,000 250,600 107,400
18 دندانپزشک متخصص مراکز غیر دولتی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 358,000 358,000 0
19 دندانپزشک متخصص مراکز خیریه (بیماران عادی) 0 * * 421,000 294,700 126,300
20 دندانپزشک متخصص مراکز خیریه (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 421,000 421,000 0
21 دندانپزشک متخصص مراکز خصوصی (بیماران عادی) 0 * * 677,000 473,900 203,100
22 دندانپزشک متخصص مراکز خصوصی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 677,000 677,000 0
23 دندانپزشک متخصص مراکز نظامی بر خوردار (بیماران عادی) 0 * * 358,000 337,500 20,500
24 دندانپزشک متخصص مراکز نظامی بر خوردار (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 358,000 358,000 0
25 دندانپزشک متخصص مراکز نظامی بر خوردار( بیماران وظیفه و عائله ) 0 * * 358,000 337,500 20,500
26 دندانپزشک متخصص مراکز نظامی کم بر خوردار ( بیماران عادی) 0 * * 358,000 337,500 20,500
27 دندانپزشک متخصص مراکز نظامی کم بر خوردار(بیماران جانباز و عائله) 0 * * 358,000 358,000 0
28 دندانپزشک متخصص مراکز نظامی کم بر خوردار( بیماران وظیفه و عائله ) 0 * * 358,000 337,500 20,500
29 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز دولتی (بیماران عادی) 0 * * 248,000 173,600 74,400
30 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز دولتی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 248,000 248,000 0
31 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز غیر دولتی دارای (بیماران عادی) 0 * * 433,000 303,100 129,900
32 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز غیر دولتی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 433,000 433,000 0
33 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز خیریه (بیماران عادی) 0 * * 507,000 354,900 152,100
34 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز خیریه (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 507,000 507,000 0
35 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز خصوصی (بیماران عادی) 0 * * 858,000 600,600 257,400
36 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز خصوصی (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 858,000 858,000 0
37 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز نظامی بر خوردار (بیماران عادی) 0 * * 433,000 408,200 24,800
38 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز نظامی بر خوردار (بیماران جانباز و عائله) 0 * * 433,000 433,000 0
39 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز نظامی بر خوردار( بیماران وظیفه و عائله ) 0 * * 433,000 408,200 24,800
40 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز نظامی کم بر خوردار( بیماران عادی) 0 * * 433,000 408,200 24,800
41 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز نظامی کم بر خوردار(بیماران جانباز و عائله) 0 * * 433,000 433,000 0
42 دندانپزشک فوق تخصص و فلوشیب مراکز نظامی کم بر خوردار( بیماران وظیفه و عائله ) 0 * * 433,000 408,200 24,800
1 پری اپیکال مراکز دولتی 135,900 179,000 137,131 123,418 13,713
2 پری اپیکال مراکز غیردولتی 234,000 284,000 224,740 157,318 67,422
3 پری اپیکال مراکز نظامی برخوردار 234,000 284,000 224,740 213,503 11,237
4 پری اپیکال مراکز نظامی کم برخوردار 234,000 284,000 224,740 213,503 11,237
5 پری اپیکال مراکز خیریه 277,000 331,000 263,600 184,520 79,080
6 پری اپیکال مراکز خصوصی 277,000 644,000 410,710 287,497 123,213
7 اکلوزال مراکز دولتی 135,900 179,000 226,728 204,055 22,673
8 اکلوزال مراکز غیردولتی 234,000 284,000 372,960 261,072 111,888
9 اکلوزال مراکز نظامی برخوردار 234,000 284,000 372,960 354,312 18,648
10 اکلوزال مراکز نظامی کم برخوردار 234,000 284,000 372,960 354,312 18,648
11 اکلوزال مراکز خیریه 277,000 331,000 437,760 306,432 131,328
12 اکلوزال مراکز خصوصی 277,000 644,000 663,120 464,184 198,936
13 پانورکس مراکز دولتی 135,900 179,000 343,241 308,917 34,324
14 پانورکس مراکز غیردولتی 234,000 284,000 564,620 395,234 169,386
15 پانورکس مراکز نظامی برخوردار 234,000 284,000 564,620 536,389 28,231
16 پانورکس مراکز نظامی کم برخوردار 234,000 284,000 564,620 536,389 28,231
17 پانورکس مراکز خیریه 277,000 331,000 662,720 463,904 198,816
18 پانورکس مراکز خصوصی 277,000 644,000 1,003,890 702,723 301,167
19 سفالوگرام مراکز دولتی 135,900 179,000 343,241 308,917 34,324
20 سفالوگرام مراکز غیردولتی 234,000 284,000 564,620 395,234 169,386
21 سفالوگرام مراکز نظامی برخوردار 234,000 284,000 564,620 536,389 28,231
22 سفالوگرام مراکز نظامی کم برخوردار 234,000 284,000 564,620 536,389 28,231
23 سفالوگرام مراکز خیریه 277,000 331,000 662,720 463,904 198,816
24 سفالوگرام مراکز خصوصی 277,000 644,000 1,003,890 702,723 301,167