درباره ما

امروزه علم پزشکی با حجم بسیار زیاد اطلاعات مواجه است که مدیریت درست آن‌ها باروش‌های سنتی غیرممکن است. پزشکان به عنوان محور اصلی سیستم سلامت، ازسویی مسئول مراقبت از بیماران و درمان و تأمین سلامتی آنها هستند و از سویی دیگر با پژوهش مستمر ، مسئولیت پیشبرد علم پزشکی را به عهده دارند.ابزار اصلی همه این فعالیت‌ها که تضمین کننده سلامت جامعه و تک‌تک افراد آن است، دسترسی مناسب و به‌جا به اطلاعاتی است که در هر روز میلیون‌ها….