اعمال تعرفه و ویزیت دندانپزشکی

به گفته بیمه خدمات درمانی تعرفه خدمات دندانپزشکی وویزیت مراکزطرف قرارداد با نیروهای مسلح ازابتد ای ۱۴۰۰اعمال شد .
تعرفه جدیدمراکزآنلاین برای نسخی که ازاین لحظه اصلاح وتأیید می شوند اعمال خواهد شد.
قبل ازارسال حتما نسخ فروردین ماه را اصلاح وتأیید کنید وسپس ارسال به بیمه نمایید.