استعلام اعتبار دفترچه های درمانی تامین اجتماعی به سه روش استفاده از کد های دستوری یا تحت وب و یا استفاده از اپلیکیشن صورت می پذیرد

**بیمه شدگان و بازنشستگان محترم سازمان و کلیه مراکز درمانی ملکی/غیرملکی، پزشکان طرف قرارداد، داروخانه ها و سایر مراکز درمانی و تشخیصی می توانند با استفاده از روش های زیر از استحقاق خود یا مراجعان برای بهره مندی از خدمات درمانی (در روز استعلام) مطلع شوند:

1. استفاده از کد دستوری (بیمه شدگان، مراکز درمانی، پزشکان) #1420*4*  یا  #1666* یا  #1*1420*4*
2.مراجعه به آدرس اینترنتی:
https://medical.tamin.ir
https://eservices.tamin.ir

3. استفاده از موبایل اپلیکیشن(Web App) به آدرس : https://pwa.tamin.ir
روش اول: اسکن بارکد دفترچه درمانی
روش دوم: وارد کردن کد ملی

منبع : سایت سازمان تامین اجتماعی