• 021-44158264

:بارکد خوان

با استفاده از بارکدخوان می‌توان بارکدهایی که در تشکیل پرونده صادر شده و یا بارکدهایی که بر روی برگه پذیرش چاپ شده را به سادگی اسکن نمود تا بدین وسیله بیمار به سرعت در سیستم جستجو شود.