• 021-44158264

جواب: به منوی اطلاعات پایه رفته سپس در قسمت تعریف سازمان بیمه آن را تعریف نمایید.

جواب: به منوی قوانین رفته سپس به فرم تعیین تعرفه بیمه اولیه مراجعه نمایید.

جواب: به منوی امکانات سیستم رفته سپس به قسمت تعریف کاربران مراجعه نمایید.