• 021-44158264

: پرینتر پرفراژ بر روی نسخه

دستگاهی است که جهت چاپ عمیق و غیر قابل جعل و دستکاری ارقام مبلغ اقلام نسخه مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین استفاده از این دستگاه‌ها در آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها می‌باشد.. برای جلوگیری از کسورات ناشی از خط خوردگی و ناخوانا بودن مبلغ و اشتباهات ناشی از جمع کل مبالغ استفاده می‌شود و قابلیت درج مبلغ کل و نمایش کلیه مبالغ به صورت مرتب و خوانا در این مدل وجود دارد. و می‌تواند نسخ تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه روستایی و مابقی نسخ بیمه را پرفراژ کند .