• 021-44158264

: لیبیل پرینتر

استفاده از این نوع پرینترها در آزمایشگاه‌ها رواج داشته ولی در سال‌های اخیر در بخش پذیرش مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد: در اولین مراجعه بیمار به درمانگاه در بخش پذیرش یک بارکد صادر می‌گردد که معمولاً آن را بر روی دفترچه و یا کارت وقت ‌دهی بیمار می‌چسبانند تا در مراجعه بعدی بتوان به سهولت بیمار را جستجو نمود تا از تشکیل پرونده‌های تکراری جلوگیری شود.یک نمونه از آن در شکل زیر آمده است: در نرم‌افزار آزمایشگاه "نگین" نیز پس از ثبت پذیرش آزمایشات، لیبل آن توسط لیبل پرینت چاپ و بر روی لوله آزمایش چسبانده می‌شود.


v