سوالات متداول

با بیمه جدیدی قرارداد بسته ام چگونه آن را به برنامه اضافه کنم؟

به منوی اطلاعات پایه رفته سپس در قسمت تعریف سازمان بیمه آن را تعریف نمایید.

بیمه جدیدی تعریف کرده‌ام چگونه می توانم تعرفه خدمات آن را تعریف نمایم؟

به منوی قوانین رفته سپس به فرم تعیین تعرفه بیمه اولیه مراجعه نمایید.

پرسنل جدیدی به کلینیک اضافه شده است چگونه میتوانم کاربری برای ایشان تعریف کنم؟

به منوی امکانات سیستم رفته سپس به قسمت تعریف کاربران مراجعه نمایید.